Siirry sisältöön

Behov av information, utbildning och nätverksverksamhet på svenska

Kansa-koulu 5 -projektet är, som namnet säger, det femte i raden av projekt som stöder dokumenteringskunnandet inom socialvården. Det första projektet startade redan år 2015. Dessa 5 projekt har utbildat över 4000 dokumenteringsexperter längs med åren, varav ca 400 fått sin utbildning på svenska. 

 

I Kansa-koulu 5 -projektet har vi haft 4 utbildningsgrupper på svenska samt 2 nätverksträffar för svenskspråkiga dokumenteringsexperter. Vi har utbildat ca 90 nya dokumenteringsexperter på svenska och i nätverksträffarna deltog 45 personer. 

 

Önskemål om helsvensk utbildning – men över lag nöjda deltagare 

Många av deltagarna i de svenskspråkiga utbildningsgrupperna (ca 10%) gav negativ feedback på att inte hela utbildningsmaterialet var på svenska. Vi vill därför titta närmare på behovet av information, utbildning och nätverksverksamhet på svenska utgående från den feedback vi fått.  

 

I dokumenteringsexpertutbildningen var alla texter på svenska, men ungefär hälften av videoföreläsningarna och alla casevideofilmer var på finska med svensk undertext. Diabildsmaterialet till föreläsningarna fanns på svenska. Många deltagare upplevde att det varit speciellt svårt att hänga med i föreläsningarna och casen då det pratades finska, trots att det fanns svensk undertext. Den svenska översättningen i undertexten upplevdes dessutom som dålig. De flesta videoföreläsningar gjordes i samband med tidigare projekt, och förändringar som skett sedan dess infördes endast i föreläsningarnas diabildsserier. Det här gjorde det ännu svårare för svenskspråkiga att hänga med, då de samtidigt skulle läsa föreläsningens undertext och de nya diabildsserierna på svenska. Deltagarna som upplevt svårigheter att ta till sig utbildningsmaterialet p.g.a. det finska inslaget i materialet kommer från hela Svenskfinland, både traditionellt starkt tvåspråkiga och enspråkigt svenska områden. Över lag har deltagarna ändå varit nöjda med den svenskspråkiga utbildningen. 

 

De svenskspråkiga nätverksträffarna har erbjudit stöd, information och en arena för diskussioner

Under de svenskspråkiga nätverksträffarna uttalades också behov och önskemål gentemot det svenska, då en stor del av frågor kring dokumentering går på finska inom det egna välfärdsområdet. Det finns ett behov att få koordinerad och aktuell information på svenska: att det finns någon som har koll på och förmedlar vidare material på svenska till fältet. I nätverket uttryckte man också att det finns behov av ett färdigt och lättillgängligt material på svenska då man håller dokumenteringsutbildningar för personalen.

 

Deltagarna uttalade också en önskan om att det nationella nätverket för svenskspråkiga dokumenteringsexperter skulle få en fortsättning, trots att Kansa-koulu 5 -projektet tar slut. Man har upplevt det som värdefullt att kunna diskutera och utbyta erfarenheter kring dokumentering på svenska och med låg tröskel ställa frågor om dokumentering på sitt modersmål. Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) kommer att svara på det här önskemålet genom att erbjuda de svenskspråkiga dokumenteringsexperterna ytterligare två tillfällen under år 2024 att träffas virtuellt för att diskutera dokumenteringsfrågor. Representanter för Institutet för hälsa- och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA) är inbjudna till tillfällena.

 

Hur väl har vi då lyckats med att infria och uppfylla de önskemål som ställts oss i projektet med tanke på det svenska? 

Det svenska utbildningsmaterialet har tyvärr inte varit helsvenskt, men majoriteten av materialet har varit på svenska och resten har haft svensk undertext. I Kansa-koulu 5 -projektet har vi bearbetat den professionella svenska översättningen av materialet, som gjordes i samband med föregående projekt, så att texterna nu innehåller korrekta facktermer och förståelsen av innehållet förbättrats. Videofilmernas svenska undertexter har inte bearbetats alls, däremot har flera videofilmer bandats in på svenska. Både det finska och det svenska materialet har dessutom uppdaterats. Kansa-koulu 5 -projektets resurser har varit knappa, de beviljade medlen räckte endast till en total verksamhetstid på 15 månader, av vilka resurserna för den svenskspråkiga delen räckte till 12 månader. Med tanke på detta fanns det inte möjlighet att göra hela utbildningsmaterialet fullständigt svenskt.  

 

När Kansa-koulu 5 -projektet nu tar slut och dokumenteringsfrågorna framöver i första hand kommer att handhas av THL och FPA, vill vi dela med oss av våra erfarenheter och fältets behov gällande utbildning, information och nätverksverksamhet inom socialvården på svenska.

  • Det finns många yrkesverksamma inom socialvården i Finland som inte kan eller har stora svårigheter att tillgodogöra sig av information på finska och delta i diskussioner på finska. De här personerna finns geografiskt i hela Svenskfinland, också i starkt tvåspråkiga områden.
  • Det räcker inte att man kan ställa frågor på svenska på förhand om svaren ges på finska. Det behövs enspråkigt svenska informations- och diskussionstillfällen.
  • Att översättningen av information från finska till svenska tar upp till ett halvt år är inte acceptabelt. I översättningsarbetet måste man också se till att den svenska texten är korrekt och förståelig, vilket inte en translator utan god insikt i ämnet nödvändigtvis kan garantera. Tyvärr är det ofta svårt att förstå myndighetstexter på svenska utan att läsa den finska texten samtidigt, vilket alla inte har tillräckliga språkkunskaper till.
  • De svenskspråkiga yrkesverksammas behov av information och kollegialt stöd inom dokumenteringsfrågor tillfredsställs inte nödvändigtvis inom det egna välfärdsområdet och därför finns det behov av ett nationellt svenskspråkigt nätverk kring dessa frågor.

Vi hoppas att THL, FPA och andra nationella aktörer inom socialvården i Finland i fortsättningen tar i beaktande de behov av information, utbildning och möjligheter till nätverksverksamhet som de svenskspråkiga yrkesverksamma har och erbjuda dem ett likvärdigt stöd som de finskspråkiga får. 

 

Tack till alla deltagare i utbildningarna och nätverksmötena och till våra kolleger i Kansa-koulu 5 -projektet – det har varit givande att jobba med dokumenteringsfrågor på svenska tillsammans med er! 

 

Kansa-koulu 5 -projektets regionala koordinatorer
Sonja Nyström FSKC – Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
Monica Blomqvist-Åkermarck – Socca – Nylands kompetenscenter inom det sociala området 

 

<< Palaa Kirjaamiskertomuksia-blogiin

Vieritä ylös