Siirry sisältöön

Kansa-koulu III -hankkeen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE KANSA-KOULU III

Tämä on Oy VASSO Ab:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.6.2020. (muokattu 12.10.2021)

 

REKISTERINPITÄJÄ

Oy Vasso Ab
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E
20100 Turku
puh. 050 559 0700
Y-tunnus: 1796674-1

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Nea Kosonen
etunimi.sukunimi@vasso.fi

 

REKISTERIN NIMI

Kansa-koulu III -hankkeen yhteyshenkilöt

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR):n mukaan henkilötietojen käsittely on laillista, kun jokin II luvun 6. artiklan 1. momentin ehdoista täyttyy.

Hanke saa käyttämänsä henkilötiedot ensi sijassa rekisteröidyn suostumukseen perustuen. Suostumuksen henkilötietojen antamiseen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. (ks. 7. artikla)

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi tai sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi tai silloin, kun henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietoja voidaan käyttää yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Tietosuojalain 2018/1050 4§ mukaisesti näitä henkilötietoja saa käsitellä, jos kyseessä on (rekisteröidyn) henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Henkilötietoja voi käsitellä myös silloin, kun käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointi varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito Kansa-Koulu III-hankkeen asiakkaisiin (kirjaamisvalmentajiin) ja asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietoja käsitellään myös yhteistyötyökumppaneiden ja sidosryhmien ylläpitämiseksi ja koordinoimiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, maakunta, osaamiskeskus-alue, sähköpostiosoite, ammattinimike, organisaatio, työyksikkö ja organisaation tuottamat sosiaalipalvelut.

Tiedot säilytetään hankkeen ajan ja 1 vuosi hankkeen päättymisestä. Tietoja voidaan hankkeen päättymisen jälkeen käyttää viestintään hankkeen tuloksista ja jatkohankkeista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot joko kysely- tai ilmoittautumistyökalun avulla, kirjaamisvalmennukseen kirjautuessa, sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Tietosuojalain 2018/1050 4§ mukaisesti kerätään myös sosiaalialan julkisia tehtäviä hoitavien julkisia tietoja (sähköposti, nimi, organisaatio).

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Kansa-koulu III-hankkeen uutiskirje toteutetaan Mailchimp -palvelun avulla ja ilmoittautumiset valmennuksiin otetaan vastaan Surveypal -palvelun kautta.

Mailchimpin serverit sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Mailchimp -palveluun siirretään hankkeeseen liittyen rekisteröidyn sähköpostiosoite, josta yleensä on luettavissa rekisteröidyn nimi ja organisaatio. Lisäksi Mailchimp-palveluun siirretään muita rekisteröidyn itse antamia tietoja, kuten rekisteröidyn työssään toteuttama palvelutehtävä, työnantajan sektori, rekisteröidyn työtehtävä, rekisteröidyn kielipreferenssi sekä alue, jolla rekisteröity toimii. Lisäksi hankkeen järjestämiin kirjaamisvalmennuksiin osallistuneiden osalta siirretään tieto valmennuksen ja mahdollisen kertaavan valmennuksen suoritusajankohdista. Mailchimp soveltaa tietojen käsittelyyn omia yksityisyyskäytäntöjään.

Surveypal on suomalainen kyselyiden tekoon tarkoitettu alusta ja se on GDPR-yhteensopiva. Surveypalinrekisteriselosteeseen voi tutustua palvelun verkkosivuilla.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteristä voi poistua myös peruuttamalla uutiskirjeen itsenäisesti uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

Tilaa uutiskirje

Something went wrong. Please check your entries and try again.
Vieritä ylös