Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke, Oy VASSO Ab.

Tämä on Oy VASSO Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.12.2020.

REKISTERINPITÄJÄ

Oy VASSO Ab
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E
20100 Turku

puh. 050 559 0700
Y-tunnus: 1796674-1

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Arttu Ala-Jokimäki, etunimi.sukunimi@vasso.fi

REKISTERIN NIMI

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hankkeen yhteyshenkilöt

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietoja käsitellään hankkeen osallistujien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteistyön ylläpitämiseksi ja koordinoimiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat kaikki tai osa seuraavista: etunimi, sukunimi, maakunta, sähköpostiosoite, ammattinimike ja organisaatio.

Tiedot säilytetään 10 vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot joko kysely- tai ilmoittautumistyökalun avulla, sähköpostitse, puhelimitse, kirjallisesti, henkilökohtaisesti. Tietoja saadaan myös julkisesta tietoverkosta kuten www-sivuilta sekä muista julkisista lähteistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Vieritä ylös