Siirry sisältöön
lamppu-top

Projektet Stöd från rätt plats koordinerar pilotförsök med olika modeller för barnskydd och sektorsövergripande samarbete i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Pilotprojekten genomförs under perioden 2021–2022. Läs mer om pilotprojekten nedan!

Främjande av en smidig informationsöverföring och utvecklande av ett fungerande samarbete mellan barnskyddsenheterna och barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna

Pilotprojektets syfte är att genom ett smidigare informationsutbyte och ett fungerande samarbete mellan patientens egenvårdaren på avdelningen och klientens handledaren på barnskyddsenheten även förbättra servicen och stödet för patienten och klienten ifråga. Under piloteringens gång kommer det att tas ibruk en elektronisk blankett för klientens/patientens förhandsuppgifter och dessutom kommer det att dras upp riktlinjer för informationsgången. I piloteringen deltar alla offentligt finansierade barnskyddsanstalter i Egentliga Finland samt ÅUCS barn- och ungdomspsykiatriska avdelningar. Efter piloteringen kommer modellen att spridas även till hela projektområdet.

Utvecklandet av den lagstadgagde hälsogranskningen (417/2007 §51) för barn och unga som är placeras i vård utanför hemmet

Målet med det här pilotprojektet är att skapa en fungerande, likvärdig och för barnet ändamålsenlig landskapsmodell för hälsogranskningen som enligt lag behöver genomföras när ett barn placeras i vård utanför hemmet. Efter piloteringen är syftet att sprida modellen till hela projektområdet. Pilotprojektet genomförs i Åbo, Salo och Nådendal.

Utvecklandet av samarbetet mellan småbarnspedagogiken och barnskyddet

Målet med pilotprojektet är att säkerställa att tillräcklig information, och ur det placerade barnets perspektiv sett, ändamålsenlig information överförs från barnskyddet till småbarnspedagogiken. En ändamålsenlig informationsöverföring är betydelsefull för det enskilda barnet i dess vardag inom småbarnspedagogiken och dessutom förbättrar en fungerande informationsövergång personalens förståelse för barnets helhetssituation. Modellen piloteras i Raumo och Jakobstad och innehåller bland annat en blankett utarbetad specifikt för det placerade barnets förhandsuppgifter.

Utbildningshelheten MindMe – skolan tillhör alla

Utbildnings- och utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med Pesäpuu ry och avser stöda kommunerna i att utveckla och pilotera god praxis för hur ordna skolgången och ingripa då barn som är placerade i vård utom hemmet inte har en fungerande skolgång. Pilotprojektet genomförs i Björneborg samt i de kommunala skolenheterna i Kankaanpää, Eura och Ulvsby som befinner sig i direkt anslutning till barnskyddsenheterna. Dessutom har det startats upp en utvecklingsgrupp i samarbete med familjerehabiliteringscentret i Laustis och Lagmansgårdens skolhem i Bennäs. Utbildningshelheten omfattar alla ovannämnda aktörers utvecklingsgrupper samt en workshop-serie som är öppen för alla intresserade. I Björneborg planeras också specifikt ibruktagandet av Sisukas-modellen.

Informationstillfällen kring det systemiska arbetssättet

Så kallade halvdags evenemang vars mål varit att introducera det systemiska verksamhetssättet för olika samarbetsparter har ordnats i projektets regi och har inbegripit hela projektområdet. Projektet har ordnat dessa informations evenemang för  bl.a. barnskyddsenheter, barn- och ungdomspsykiatrin, Raumo familjecentral samt för erfarenhetsexperter. Målet är att öka på förståelsen för det systemiska verksamhetssättet och på samma gång sträva till att göra samarbetet professioner emellan smidigare.

Pilotprojekt med utvärderingsmätare

I samarbete med THL piloteras ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) mätare. ORS mätaren strävar till att utvärdera och synliggöra klientens egen upplevelse av förändring i sitt välmående i ett barnskydds och utvärderings kontext. SRS mätaren igen avser utvärdera hur klienterna i de systemiska teamen inom sävål barnskyddet som teamet för bedöming av klientens servicebehov upplever sig bli delaktiga och hörda under processens gång. På längre sikt är målet med piloteringen att förstärka ett mera feedbackmedvetet arbetssätt i de systemiska teamen och hela organisationen på de orter som deltar i pilotprojektet. Pilotprojektet genomförs vad gäller Stöd från rätt plats -projektets del i Åbo och Jakobstad.

Mångprofessionellt samarbete i ett systemiskt kontext kring klienter med missbruks- och beroende problematik

De systemiska teamen inom barnskyddet i Jakobstad har tagit i bruk ett verksamhetssätt där professionella från missbruks- och beroendevården regelbundet deltar i de systemiska team-mötena, när det handlar om gemensamma klienter. Målet är att förstärka det mångprofessionella samarbetet och utöka de systemiska teamens kunskap kring stödinsatser för klienter med missbruks- och beroendeproblematik. Dessutom är målet att göra en gemensam bedöming av klientens helhetssituation och göra upp en gemensam stöd och handlingsplan.

Kartläggning och pilotering av tidiga interventions- och vårdmodeller för unga med missbruksproblematik

På ungdomsstationen Klaara i Vasa piloteras en modell för kartläggning av missbruks- och beroendeproblematik för minderåriga. Pilotprojekten har inletts under hösten 2021 och målet är att förbättra kvaliteten på bedömningen av minderårigas missbruks- och beroendproblematik samt trygga att unga klienter redan i ett tidigt skede skall få ändamålsenligt stöd och rätta insatser. Piloteringen vad gäller kartläggningen av missbruks- och beroendeproblematik är på gång även i Jakobstad på B-kliniken i samarbete med enheten för bedömningen av klientens servicebehov.

Pilotering av samarbetet mellan rusvårdstjänsterna och enheterna för barn som är placerade i vård utom hemmet 

Målet med piloten, som sträcker sig över hela västra Finlands område, är att ungdomarna smidigt får allt det stöd de behöver från ett ställe. Med i piloten är barnskyddsanstalter från Vasa, Björneborg, Åbo och Salo samt Lagmansgårdens skolhem.

Vieritä ylös