Hoppa till innehåll

Vi utbildar socialvårdens dokumenteringsexperter!

Kansa-koulu-projekten har utbildat tusentals dokumenteringsexperter till socialvårdens arbetsgemenskaper sedan år 2015.

Vår utbildning ger en bred baskunskap om dokumenteringens goda principer och socialvårdens informationshantering. Vi erbjuder också dokumenteringsexperterna redskap för och råd om hur man utvecklar dokumenteringskunnandet i den egna arbetsgemenskapen.

Utbildningen introducerar inte deltagarna i hur de enskilda klientdataprogrammen används, utan i dokumenteringens innehåll och betydelse. Kunskapen kan sålunda tillämpas i olika organisationer.

I utbilningen ingår bl.a. språkets betydelse för dokumenteringen, etiska aspekter, delaktighet, strukturerad dokumentering, frågor i förhållande till mångprofessionell dokumentering och principer kring behandling av personuppgifter. Du får också en bra allmän uppfattning om de nationella förändringar gällande socialvårdens dokumentering som träder i kraft inom de närmaste åren.

Kostnadsfri utbildning på webben – enligt din egen tidtabell

Vår kostnadsfria dokumenteringsexpertutbildning avläggs som självständiga studier i en digital inlärningsmiljö. Våra utbildare stöder dig under utbildningen i inlärningsmiljön. Hela utbildningen omfattar ca 20-25 arbetstimmar.

Utbildningen innehåller inte föreläsningar vid vissa tidpunkter, utan du kan studera då det passar dig bäst. Dokumenteringsexpertutbildningen består av fyra temaveckor. Man måste bli godkänd i alla veckorna för att få intyg över avlagd dokumenteringsexpertutbildning.

Information om kommande utbildningar

Följande utbildningar hålls under hösten 2023 och våren 2024. Pga stor efterfrågan väljs deltagarna genom ett ansökningsförfarande.

 

Anställda inom den privata sektorn:

Tilläggsansökan för den svenskspråkiga utbildningen har avslutats. Den svenskspråkiga utbildningen ordnas 20.11.–15.12.2023.

 

Ansökan för den finskspråkiga utbildningen har avslutats. Uppgifter om vem som antagits har skickats till alla sökande per e-post den 19.6.

Anställda inom den offentliga sektorn:

De utbildningsplatser som reserverats för välfärdsområdena fördelas genom ett internt ansökningsförfarande inom välfärdsområdena på hösten. Utbildningarna som riktar sig till välfärdsområdenas personal ordnas våren 2024.

Diskutera med din förman innan du ansöker till utbildningen

För att bli godkänd i utbildningen krävs att du avlägger utbildningens alla temaveckor med tillhörande uppgifter. Därför förutsätter vi att du kommer överens med din förman om att delta och om den arbetstid du kan använda för utbildningen.

Vi önskar att ni också diskuterar hurudan roll du eventuellt kommer att ha som dokumenteringsexpert på arbetsplatsen. Hurdana uppgifter medför uppdraget och hur mycket tid kan reserveras för detta? I ansökningsblanketten uppges även förmannens kontaktuppgifter och en kort beskrivning över överenskomna arrangemang.

Dokumenteringsforums administratörer:

 

Kansa-koulu 5

Skrolla till toppen