Hoppa till innehåll

Materialbank

I Dokumenteringsforums materialbank hittar du mångsidigt läromaterial om dokumenteringen som du kan utnyttja i din arbetsgemenskap. CC-BY-NC 4.0 -licensen tillämpas på materialet. Du kan alltså sprida och kopiera materialet bara du beaktar följande villkor:
  1. Nämn alltid materialets upphovsmän tydligt.
  2. Du kan inte använda materialet i kommersiella syften.

 

Obs! De komprimerade filerna (zip) kan inte visas i webbläsaren. Du kan ladda ner filerna till din dator från vyn som öppnas genom länken i det övre vänstra hörnet. Om du har svårt att öppna materialbankens andra material, försök också att ladda ner dem till din dator eller öppna länkarna i webbläsarens inkognitoläge.

Om du inte lyckas öppna materialet i materialbanken med ovanstående anvisningar, vänligen kontakta oss på info@kirjaamisfoorumi.fi!

Handbok för dokumenteringsexperter

Vi har sammanställt en handbok för dokumenteringsexperter som stöd för dig när du planerar dokumenteringsutbildningar och förbereder dig för rollen som dokumenteringsexpert.

Handbok för dokumenteringsexperter (version 1.0, uppdaterad 8.4.2021).

Svarsbank för knepiga frågor (på finska)

Under projektets gång har vi i samband med dokumenteringsutbildningar och olika evenemang fått ta del av många utmaningar och frågor beträffande dokumentation. En del frågor har vi klarat av att svara på inom projektet, men en del har vi också rådfrågat Institutet för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriet om.

Vi har sammanställt en svarsbank med svar på dessa frågor för alla till kännedom.

Kolla svarsbanken här (på finska)

Informationspaket om dokumentering för chefer (på finska)

På vilket sätt drar ledningen nytta av högklassig dokumentering? På vilket sätt har man satsat på utveckling av dokumenteringskompetens i andra organisationer? Hur kan man stöda dokumenteringsexperternas jobb?

Informationspaketets inlägg erbjuder inspiration och information åt chefer om hur man främjar dokumenteringskompetensen.

Kolla informationspaketen här (på finska)

Printa ut hustavlorna för god dokumentering

De bekanta hustavlorna för god dokumentering finns nu i den öppna materialbanken på Dokumenteringsforum. I hustavlorna finns samlat goda förfaringssätt för dokumentering. Ladda ner och printa ut dem att ha t.ex. vid din arbetspunkt!

Utbildningsmaterialet på Dokumenteringsforum:

Webbutbildningen på Dokumenteringsforum har delats in i fyra temaveckor. Nedan hittar du nedladdningsbara versioner av diapresentationerna som vi går igenom under veckorna. Vänligen observera, att i utbildningsmaterialet finns avsnitt som förändrats när den nya kunduppgiftslagen trädde i kraft den 1.1.2024. Vi har markerat sådana avsnitt med en särskild stämpel.

Materialet ersätter inte deltagande i utbildningen, utan har planerats att i första hand användas av experterna som gått dokumenteringsutbildningen i deras arbetsgemenskaper.

Den egentliga webbutbildningen innehåller utöver materialet i materialbanken dessutom videoföreläsningar, övnings- och diskussionsuppgifter, case-exempel samt kompletterande läromaterial.

Diaserierna innehåller också exempel på uppgifter, som du kan använda dig av i din egen arbetsgemenskap. Uppgifterna hittar du före källförteckningen.

 

Ladda ner hela materialet! (.zip)

 

Material uppdaterad:
13.12.2023: Diaserien 2-1 Serviceuppgifter, socialservice och serviceprocesser uppdaterad.
17.11.2023: Tabellen i diaserien 3-3 Klient- och patientuppgifter inom socialvården samt patientuppgifter inom hälsovården uppdaterad. Diaserien 2-1 Serviceuppgifter, socialservice och serviceprocesser uppdaterad.
15.11.2023: Hela materialet uppdaterad.
29.9.2022: Diaserierna uppdaterad.

I denna temahelhet behandlas dokumentering av klientuppgifter och vad som gör uppgifterna enhetliga, lätta att hitta och jämförbara. Den här delen utgör grunden för din förståelse varför klientuppgifter ska dokumenteras på ett strukturerad sätt.

Vecka 2 - 1. Serviceuppgifter, socialservice och serviceprocesser (pdf)

Vecka 2 - 2. Hur definieras klientuppgifter? (pdf)

Vecka 2 - 3. Exempel på strukturering av uppgifter (pdf)

I denna temahelhet behandlas information som uppstår i kontaktytan mellan social- och hälsovården, i vilka register uppgifterna sparas och vem som får se eller behandla dem. I helheten får du veta hur du kan utbyta klientuppgifter inom och mellan organisationer med beaktande av dataskyddet. Du lär dig också att identifiera möjligheterna att utarbeta gemensamma handlingar i sektorsövergripande samarbete.

Vecka 3 - 1. Vad är sektorövergripande samarbete? (pdf)

Vecka 3 - 2. Behandling av uppgifter inom social- och hälsovården (pdf)

Vecka 3 - 3. Klient- och patientuppgifter inom socialvården samt patientuppgifter inom hälsovården (pdf)

Vecka 3 - 4. Saklig anknytning (pdf)

Vecka 3 - 5. Allmänna principer för behandling av personuppgifter, tystnadsplikt, dataskydd och informationssäkerhet (pdf)

Vecka 3 - 6. Granskning, utlämnande och rättelse av uppgifter (pdf)

I denna temahelhet behandlas den nationella utvecklingen av informationshanteringen och dokumenteringen inom socialvården. Efter att ha gått igenom detta tema förstår du varför det är viktigt att utveckla och förenhetliga den dagliga dokumenteringen med tanke på helheten.

Vecka 4 - 1. Kanta-tjänsterna (pdf)

Vecka 4 - 2. Vad är strukturerad lagring och vilka är dess fördelar (pdf)

Vecka 4 - 3. Ärendehantering inom socialvården (pdf) 

Vecka 4 - 4. Gemensamt ärende (pdf)

Vecka 4 - 5. Vad är informationshantering inom socialvården (pdf)

 

Dokumenteringsforums administratörer:

Kansa-koulu 6 -projektet.

Skrolla till toppen