Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Kansa-koulu 5 -hankkeen kirjaamisasiantuntijavalmennusten osallistujat ja aineistot

Tämä on Oy VASSO Ab:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.8.2023. Päivitetty 27.10.2023.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Oy VASSO Ab
Y-tunnus: 1796674-1

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hankejohtaja Marianna Heikkilä
marianna.heikkila[at]vasso.fi | 050 543 7755

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisia tarkoituksia ovat kirjaamisasiantuntijavalmennuksen kehittäminen ja markkinointi sekä tutkimus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Suostumus tietojen käyttöön pyydetään henkilöltä tämän rekisteröityessä Kirjaamisfoorumille.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • organisaatio, jossa rekisteröity työskentelee
  • osallistujan esihenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • rekisteröidyn koulutus ja nykyinen työtehtävä
  • rekisteröidyn toteuttamat sosiaalihuollon palvelutehtävät
  • rekisteröidyn organisaation sektori ja pääasiallinen toiminta-alue sekä
  • rekisteröidyn Kirjaamisfoorumin alustalle tuottamat keskustelu- ja kyselyaineistot.

Aineistoksi taltioidaan myös Kirjaamisfoorumin analytiikkaa, kuten alustan käyttöaikoja. Tietoja kerätään Kansa-koulu 5 -hankkeen toiminnan ajan. Tiedot säilytetään hankkeen päättymisestä 4 vuotta.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot hakemalla Kansa-koulu 5 -hankkeen järjestämään valmennukseen, kirjautumalla Kirjaamisfoorumin alustalle ja tuottamalla tietoja alustalla.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Oy VASSO Ab voi luovuttaa Kirjaamisfoorumilla toteutettavissa verkkovalmennuksissa kerättyjä tietosisältöjä tieteellisen tutkimuksen tai korkeakoulun opinnäytetyön aineistoksi. Rekisterinpitäjä huolehtii, että aineistojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tutkimusetiikkaa, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa lopullisesta tutkimuksesta.

Lisäksi Oy VASSO Ab voi luovuttaa tiedon kirjaamisasiantuntijavalmennuksen hyväksytystä suorittamisesta tai valmennuksen keskeyttämisestä organisaatiolle, jossa osallistuja on ilmoittanut työskentelevänsä.

Kirjaamisfoorumin verkkovalmennuksissa käytetään Howspace-oppimisalustaa. Käytön yhteydessä Howspace Oy:lle tallentuu osallistujan nimi, sähköpostiosoite sekä sellaiset muut henkilötiedot, jotka osallistuja itse antaa alustalle. Lisäksi Howspace Oy:lle tallentuu alustan käytöstä anonyymiä teknistä dataa. Howspace Oy käyttää dataa palvelunsa kehittämiseen. Howspace Oy käyttää oppimisalustalla myös evästeitä, jotka esimerkiksi tallentavat osallistujan käyttäjätunnukset, salasanat ja kielivalinnat. Nämä evästeet osallistuja voi halutessaan kytkeä pois käytöstä. Osallistujien verkkoalustalla käymät keskustelut eivät tallennu Howspace Oy:lle, vaan ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjä Oy VASSO Ab:n sekä rekisterinpitäjän hyväksymien tutkimusryhmien tai opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Howspace Oy:n tietosuojakäytännöistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.howspace.com/privacy-policy

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Vieritä ylös