Siirry sisältöön

Rekisteriseloste 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen systeemisen työotteen koulutuksen aineisto. 

Tämä on Oy VASSO Ab:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.3.2022. 

REKISTERINPITÄJÄ 

Oy VASSO Ab
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E
20100 Turku
puh. 050 559 0700 

etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Niina Kalelaniina.kalela@vasso.fi, puhelin 050 4675 795 

 

REKISTERIN NIMI 

Systeemisen työotteen koulutuksen aineisto

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on systeemisen työotteen koulutuksen kehittäminen ja markkinointi sekä tutkimus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Suostumus tietojen käyttöön pyydetään henkilöltä tämän rekisteröityessä systeemisen työotteen koulutukseen.  

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ammattinimike ja rekisteröidyn toteuttamat sosiaalihuollon palvelutehtävät sekä rekisteröidyn systeemisen työotteen koulutuksen oppimisalustalle tuottamat keskustelu- ja kyselyaineistot. Aineistoksi taltioidaan myös koulutuksen analytiikkaa, kuten oppimisalustan käyttöaikoja.Tiedot säilytetään koulutuksen päättymisen jälkeen 4 vuotta. 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot saadaan, kun rekisteröity antaa henkilötiedot kirjautumalla koulutuksen oppimisalustalle ja tuottaa tietoa koulutukseen.  

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  Oy VASSO Ab voi luovuttaa koulutuksissa kerättyjä tietosisältöjä tieteellisen tutkimuksen tai korkeakoulun opinnäytetyön aineistoksi. Rekisterinpitäjä huolehtii, että aineistojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tutkimusetiikkaa, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa lopullisesta tutkimuksesta.

Koulutuksissa käytetään Howspace-oppimisalustaa. Koulutusten yhteydessä Howspace Oy:lle tallentuu osallistujan nimi, sähköpostiosoite sekä sellaiset muut henkilötiedot, jotka osallistuja itse antaa alustalle. Lisäksi Howspace Oy:lle tallentuu alustan käytöstä anonyymiä teknistä dataa. Howspace Oy käyttää dataa palvelunsa kehittämiseen. Howspace Oy käyttää oppimisalustalla myös evästeitä, jotka esimerkiksi tallentavat osallistujan käyttäjätunnukset, salasanat ja kielivalinnat. Nämä evästeet osallistuja voi halutessaan kytkeä pois käytöstä. Osallistujien verkkoalustalla käymät keskustelut eivät tallennu Howspace Oy:lle, vaan ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjä Oy VASSO Ab:n sekä rekisterinpitäjän hyväksymien tutkimusryhmien tai opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Howspace Oy:n tietosuojakäytännöistä löytyy lisätietoa osoitteesta https://www.howspace.com/privacy-policy 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Vieritä ylös