Siirry sisältöön

Muuttaako Kanta-palveluihin liittyminen äidinkieleltään ruotsinkielisten asiakkaiden asiakasasiakirjoissa käytettävää kieltä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kaikki sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet tullaan tarjoamaan myös ruotsiksi. Sosiaalihuollossa tilanne on hieman toinen kuin terveydenhuollossa. Asiakkaan osuus asian käsittelyssä on siinä mielessä merkittävä, että hän voi esimerkiksi saattaa asian vireille myös ruotsiksi, jolloin asian käsittelyyn liitettävät asiakirjat laaditaan ruotsiksi. Monet asiakirjoista ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kirjoitetaan…

Lue lisää

Kenellä on oikeus hakea korjausta kirjauksiin, jotka koetaan virheellisiksi? Voiko esimerkiksi isäpuoli hakea korjausta?

Vastaus julkaistu: 01/2022 Vastaaja:Kansa-koulu III -hanke EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteritietojen korjaamisvaatimuksen esittämisestä rekisterinpitäjälle säädetään asetuksen artiklassa 15. Rekisteröidyn oikeuksista tarkempaa tietoa löytyy https://tietosuoja.fi/oikeus-oikaista-tietoja Rekisterinpitäjä on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä olevat, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Sosiaalihuollossa annettava palvelun perusteella määräytyy,…

Lue lisää

Miten sote-yhteisissä palveluissa kirjattuja asiakas- tai potilastietoja saa luovuttaa omaisille? Saako edesmenneen tietoja luovuttaa omaisille?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiakaslain (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000) 11 §:ssä on säädetty tietojen antamisesta asiakkaalle tai hänen edustajalleen seuraavasti: Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa oikeus saada tieto asianosaisena ja oikeus saada tieto asiakasta itseään koskevasta asiakirjasta määräytyy siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 3 luvussa säädetään.…

Lue lisää

Kenellä kaikilla on oikeus katsella asiakastietoja, jos kunta ostaa palvelua yksityiseltä palveluntuottajalta? Entä jos asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle?

Vastaus julkaistu: 01/2022 Vastaaja:Kansa-koulu III -hanke Asiakastietoja käsittelevällä työntekijällä tulee olla työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet asiakastietoihin ja todennettavissa oleva asiayhteys asiakkaaseen. Asiayhteydellä tarkoitetaan yhteyttä, joka perustuu sosiaalihuollon asian käsittelyyn. Asiayhteys on henkilöiden välinen: palvelunantajan työntekijä ja sosiaalihuollon asiakas tai henkilö, jota asia koskee. Asiayhteys perustuu sosiaalihuollon palveluyksikköön, jossa asiaa käsitellään. Jokaisella palveluyksikön työntekijällä on lähtökohtaisesti asiayhteys…

Lue lisää

Onko aikuisen kehitysvammaisen henkilön omainen sivullinen, jos hän ei ole virallinen edunvalvoja?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Kansa-koulu III -hanke Alaikäisen henkilön huoltaja ei ole sivullinen. Täysi-ikäisen kehitysvammaisen asiakkaan omainen on sivullinen, mikäli asiakkaalta ei ole saatu suostumusta tiedon luovuttamiseen. Edunvalvonta on syytä vahvistaa, vaikka edunvalvoja olisi omainen. Jos kehitysvammaisen oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu ja vaikka hänet olisi julistettu vajaavaltaiseksi, hän voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän…

Lue lisää
Vieritä ylös