Siirry sisältöön

Muuttaako Kanta-palveluihin liittyminen äidinkieleltään ruotsinkielisten asiakkaiden asiakasasiakirjoissa käytettävää kieltä?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kaikki sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet tullaan tarjoamaan myös ruotsiksi. Sosiaalihuollossa tilanne on hieman toinen kuin terveydenhuollossa. Asiakkaan osuus asian käsittelyssä on siinä mielessä merkittävä, että hän voi esimerkiksi saattaa asian vireille myös ruotsiksi, jolloin asian käsittelyyn liitettävät asiakirjat laaditaan ruotsiksi. Monet asiakirjoista ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kirjoitetaan nimenomaan asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma. Päätökset laaditaan asiakasta varten jne. Silloin on luonnollista laatia asiakirjat ruotsiksi, jos asiakkaan asiointikieli on ruotsi.

Apulaisoikeuskansleri on ottanut kantaa potilastietoja koskevaan kanteluun syyskuussa 2017: Kansallisessa terveysarkistossa asiakkaan oikeus ei ole toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Ruotsinkielisten asiakkaiden tulee voida asioida omalla äidinkielellään. Rajallisia terveydenhuollon resursseja ei voi kuitenkaan käyttää siihen, että kaikki terveystietojen sisätlämät yksityiskohdat käännetään ruotsiksi.

Tämä kuvaa ehkä myös sitä, että potilastiedot kirjataan ennen kaikkea ammattilaisia varten, jolloin kyse on tietojen kääntämisen ongelmasta.

Apulaisoikeuskansleri otti kantaa kielellisten oikeuksien toteutumiseen kansallisen terveysarkiston Kantan käyttämisessä ja kiinnitti STM:n huomiota esittämiinsä potilasasiakirjojen kieltä koskeviin näkökohtiin.

Kantelija katsoi, että oikeus saada potilasasiakirjat potilaan omalla kielellä ei toteudu Kanta-palvelussa, sillä sähköisessä arkistossa olevia suomenkielisiä potilasasiakirjoja käännetään vain harvoin ruotsiksi. Potilasasiakirjat tallennetaan arkistoon sillä kielellä, jolla ne on terveydenhuollon yksikössä laadittu.
Kielilain mukaan kaksikielisen viranomaisen tulee palvella asiakkaitaan suomeksi ja ruotsiksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että palvelun laatu ei saa huonontua asiakkaan käyttämän kielen takia. Hänen mukaansa hallintolaissa tarkoitettu asianmukainen palvelu tarkoittaa muun muassa sitä, että ruotsinkieliset asiakkaat voivat huolehtia asioistaan äidinkielellään. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisella on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan potilaan oikeudet on turvattava asianmukaisella tulkkaamisella ja kääntämisellä. Hän ei kuitenkaan pitänyt riittävien terveyspalvelujen turvaamisen näkökulmasta perusteltuna, että terveydenhuollon käytettävissä olevia voimavaroja kohdennettaisiin kaikkien potilasasiakirjojen säännönmukaiseen kääntämiseen potilaan kielelle. (THL 21.3.2018)

Vieritä ylös