Siirry sisältöön

Gradupraksiksen opinnäytetyö: Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä Turun kaupungissa

Etusivu » Blogi » Gradupraksiksen opinnäytetyö: Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä Turun kaupungissa

Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä Turun kaupungissa. Pro gradu -tutkielma, Toni Rajala.

Toni Rajala

Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä Turun kaupungissa

 

Sosiaalityön pro gradu -tutkielmassani tarkastelin sosiaalista raportointia osana rakenteellista sosiaalityötä Turun kaupungissa. Tarkastelun kohteena oli Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa kehitetty sosiaalisen raportoinnin menetelmä, jota kutsutaan sosiaalisen raportoinnin työkaluksi. Ideoin tutkielmani aiheen ja aineiston toimiessani korkeakouluharjoittelijana Vassolla kesällä 2021, jolloin pääsin tutustumaan syvällisemmin sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan ja rakenteelliseen sosiaalityöhön.

 

Tutkielmassani selvitin, millä tavoin rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueet toteutuvat sosiaalisessa raportoinnissa ja minkälaista informaatiota sosiaaliset raportit voivat tarjota rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta. Tutkielmani aineistona olivat Turun kaupungin sosiaalialan työntekijöiden tuottamat sosiaaliset raportit vuosilta 2018-2021. Tätä raporttiaineistoa analysoin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jonka taustateoriana toimi sosiaalityön professori Anneli Pohjolan (2011) teoria rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueista.

 

Tutkimustulokseni osoittavat sosiaalisen raportoinnin toteuttavan jokaista Pohjolan (2011) rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueista eli tietotyötä, strategiatyötä, inkluusiotyötä ja oikeudenmukaisuustyötä. Tehtäväalueista painottuvat sosiaalisissa raporteissa erityisesti tieto- ja strategiatyö. Sosiaalisen raportoinnin työkalu toteuttaa kiitettävästi sosiaalihuoltolain (1301/2014) 7 §:n tavoitteita tuottamalla ja välittämällä informaatiota sosiaalityön asiakastyöstä ja antaen raporttien välityksellä myös toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ja rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Raportit tarjoavat monipuolista informaatiota perustuen työntekijöiden kokemustietoon sosiaalityön asiakastyöstä ja ne tuovat julkisuuteen aikaisemmin piiloon jääneitä ilmiöitä sosiaalityöstä. Raporteista on mahdollista saada informaatiota muun muassa paikallistason rakenteellisista epäkohdista, uudenlaisista ratkaisuehdotuksista rakenteellisiin ongelmiin, keinoista vahvistaa osallisuutta ja tavoista edistää sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksia.

 

Tutkimukseni perusteella rakenteellinen sosiaalityö näyttää suomalaisessa kontekstissa olevan hyvin järjestelmäsidonnaista verrattuna kansainväliseen radikaalipainotteiseen rakenteelliseen sosiaalityöhön. Laadullista tietoa painottava sosiaalinen raportointi näyttää tutkimukseni perusteella olevan ensisijaisesti suomalainen erikoisuus, sillä pääosa sitä koskevasta tutkimustiedosta koostuu erilaisista kansallisista selvityksistä ja raporteista.

 

Myöskään termiä ”sosiaalinen raportointi” ei juurikaan tunneta Suomen ulkopuolella. Pidän kuitenkin tutkielmani perusteella todennäköisenä, että sosiaaliseksi raportoinniksi tunnistettavaa toimintaa toteutetaan myös ulkomailla. Kansainvälisessä kontekstissa samanlaisesta toiminnasta käytetään mahdollisesti eri termejä kuin Suomessa. Tämän vuoksi näen tärkeänä, että sosiaalisesta raportoinnista tehtäisiin lisää tieteellisesti vertaisarvioitua tutkimusta esimerkiksi tutkimusartikkeleina tai systemaattisina kirjallisuuskatsauksina.

 

Lue Toni Rajalan pro gradu -tutkielma täältä.

 


 

Toni Rajala on valmistunut kesällä 2022 valtiotieteiden maisteriksi sosiaalityön pääaineesta. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopisto-opettajana ja projektitutkijana Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa töitä sosiaalityön tutkimuksen ja kehittämisen parissa. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa hänellä on sosiaalityön tohtoriopintojen aloittaminen sekä tieteellisen artikkelin työstäminen pro-gradu tutkielman aihepiiristä.

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös