Siirry sisältöön

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalipalveluista mainitaan palvelutarpeen selvittäminen. Onko kyse eri asiasta kuin sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kyse on samasta asiasta. Erona kuitenkin on se, että ikälaki velvoittaa selvittämään asiakkaan palvelutarpeen sekä sosiaalipalvelujen että terveyspalvelujen osalta.

Lue lisää

Riittääkö sosiaalihuollon palvelusta tehtävän hallintopäätöksen perusteeksi viittaaminen tehtyyn palvelutarpeen arvioon?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Hallintolain 45 §:ssä todetaan, että päätös on perusteltava. Hallintolain 44 §:ssä on mm. todettu, että päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Pykälässä 45 on lueteltu ne tilanteet, joissa perustelut voidaan jättää esittämättä.…

Lue lisää

Miten palvelupäätöksen suhteen tulisi toimia, jos palvelu myönnetään, mutta sen tarkkaa alkamisajankohtaa ei vielä tiedetä esimerkiksi ruuhkan vuoksi?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiakkaalla on sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan oikeus saada kirjallinen päätös ilman aiheetonta viivytystä ja päätös on toimeenpantava ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa viimeistään 3kk kuluessa asian vireilletulosta. Tästä voi poiketa vain, jos asian selvittäminen tai asiakkaan tarpeesta johtuva erityinen syy on perusteena pidemmälle käsittelyajalle, tai…

Lue lisää

Tullaanko perheoikeudellisiin palveluihin mallintamaan asiakaskertomus ja mikäli tullaan, tulisiko asiakasasiakirjalain 4 §:n mukaisesti perheoikeudellisissa palveluissa tehdystä työstä kirjata myös siihen?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Asiankäsittelykertomusta ei enää ole. Perheoikeudellisiin palveluihin ei tulla mallintamaan erillistä asiakaskertomusta, vaan perheoikeudellisissa palveluissa on mahdollista käyttää asiakaskertomusmerkintöjä samalla tavalla kuin muissakin palvelutehtävissä. Työntekijän vastuulle jää kirjata tarpeelliset ja riittävät tiedot asiakasasiakirjalain 4 §:n mukaisesti.

Lue lisää

Tuleeko olosuhdeselvityksen laatimiseen liittyvistä tapaamisista kirjata kuvauksia vai ainoastaan tieto siitä, että selvitys on laadittu?

Vastaus julkaistu: 12/2021 Vastaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Olosuhdeselvitys ja siihen liittyvät muut kirjaukset eivät ole sosiaalihuollon asiakastietoa, koska kyse on tuomioistuimen asiasta. Olosuhdeselvityksiä ja tähän prosessiin liittyviä muita merkintöjä ei täten tallenneta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Lue lisää
Vieritä ylös