Siirry sisältöön

Systeeminen toimintamalli osana TOP-hanketta

Etusivu » Blogi » Systeeminen toimintamalli osana TOP-hanketta

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke on ollut yksi viidestä monialaisen lastensuojelun kansallisista kehittämishankkeista, jotka ovat jatkaneet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) käynnistämää työtä. Lastensuojelun monialaisen kehittämisen tavoitteena on ollut lasten eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Laadukkaan lastensuojelun ja lasten oikeuksien toteutumisen edellytyksenä on nähty tarve vahvistaa ja kehittää monialaista yhteistyötä lastensuojelun kaikilla yhdyspinnoilla.  

 

Yksi yhteistyön kehittämisen ja vahvistamisen keinoista on ollut systeemisen toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen koko TOP-hankkeen alueelle; Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen. Osa systeemisistä kehittämishankkeista on ollut maakunnissa tapahtuvaa uusien toimintamallien pilotointia ja yhdyspintatyöskentelyn saumakohtien työstämistä, osa taas koko hankealueen yhteistyössä toteutettuja koulutuksia ja tilaisuuksia.  

 

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin keskiössä on lapsi perheineen, ja yhtenä sen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa heille aktiivinen ja tasavertainen osallisuus omissa asioissaan. Lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa reflektiiviseen systeemiseen työskentelyyn asettuminen ja kunnioittava kohtaaminen avaa heidän kanssaan toimiville ammattilaisille mahdollisuuden tutustua lapseen ja hänen elämismaailmaansa syvällisemmin ja auttaa löytämään monipuolisemmin ratkaisuja sen hetkiseen avun tarpeeseen.  

 

Olemme hankkeen aikana saaneet iloksemme tehdä yhteiskehittämistä niin nuorten kuin aikuisten kokemuskumppaneiden kanssa. Heidän esiin tuomansa näkökulmat ovat antaneet meille arvokasta tietoa ja ymmärrystä niin asiakkaiden kokemuksista kuin asioiden äärelle pysähtymisenkin tärkeydestä. Toivottavasti tulevaisuudessa ymmärrys siitä, että emme voi kehittää palveluita ilman asiakkaitten osallistumista asiantuntijoina, alkaa vahvistua ja olla itsestäänselvyys. 

 

Syty-ymmärryksen lisääminen koulutuksilla ja infotilaisuuksilla 

Olemme tukeneet hankealueen lastensuojelun tiimejä systeemisen toimintamallin käyttöönotossa perus- ja täydennyskouluttamalla työntekijöitä lähi- ja etäkoulutuksina sekä viimeisimpänä Vasso Oy:n kanssa yhteistyössä suunnitellulla verkkokoulutuksella. Kouluttamisen tavoitteena on ollut, että tiimit omaksuisivat systeemisen työotteen ja sen ydinelementit sekä organisoituisivat työskentelemään systeemisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

 

Kouluttamisen lisäksi olemme tukeneet tiimejä myös mentoroimalla ja järjestämällä erityisiä boostaus-päiviä. Tarkoituksena on ollut tukea jo toimivia tiimejä silloin, kun työntekijöiden vaihtuvuus, kiire ja kuormitus ovat uhanneet tiimin mahdollisuuksia toimia systeemisesti ja pitää kiinni tiimin viikkokokouksista ja rakenteista. 

 

Tiimien kouluttamisen lisäksi olemme jakaneet tietoa systeemisestä toimintamallista laajasti eri tahoille järjestämällä infotilaisuuksia ja lyhyitä koulutuksia. Näihin on osallistunut mm. kuntien johtoa, psykiatrian, koulujen, varhaiskasvatuksen, päihdepalveluiden ja lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita. Tavoitteena on ollut lisätä tietoa ja ymmärrystä systeemisestä toimintamallista ja sen mahdollisuuksista yhteisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. 

 

Hankkeen aikana järjestettyihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osallistunut paljon ammattilaisia, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita tutustumaan paremmin toisten tekemään työhön ja kehittämään uudenlaisia yhteistyön tapoja, joilla olla asiakkaalle avuksi. Toivon mukaan systeeminen toimintamalli olisi tulevaisuudessa omaksuttu uudeksi yhdessä tekemisen malliksi. Entisestä eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä mentäisiin yhä enemmän vanhoja raja-aitoja kaatavaan yhdessä tekemiseen, jossa työparit ja -tiimit voivat muodostua monialaisemmin asiakkaan ympärille. Ajatuksena ei olekaan se, miten toinen työntekijä tai palvelu voi hyödyttää minun työni tavoitteita, vaan se, kuinka me yhdessä luomme lapsen tarpeet huomioiden hänen asioitaan edistäviä tavoitteita ja suunnitelmia ja työskentelemme kaikki yhdessä niitä kohti! 

 

Katse kohti tulevaa – systeeminen toimintamalli kaipaa yhä tukea

Systeeminen työote on juurtunut osaksi lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun työtä hankealueella. Alueen johtavat sosiaalityöntekijät ovat nostaneet vahvasti esille sen, että systeemisen työotteen kehittämiseen on sitouduttu ja sille toivotaan jatkossakin tukea. Koulutuksiin osallistuneet yhteistyötahot ovat todenneet, että systeemisen ajattelun periaatteet tukevat toteutuessaan yhteistyötä. Jotta systeemisyys aidosti syvenee yhteiseksi viitekehykseksi ja luontevaksi osaksi monialaista asiakastyötä, tarvitaan vielä lisää koulutusta sekä hyvät työn tekemisen rakenteet.  

 

Alueen toimijat ovat tehneet valtavasti työtä työotteen levittämiseksi ja juurruttamiseksi. Lisäksi tähän on myös investoitu usean vuoden ajan. TOP-hankeen kehittäjät ovatkin hankkeen aikana kertyneiden kokemusten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta laatineet suosituksia, joiden on tarkoitus varmistaa systeemisen työotteen jatkuvuus hyvinvointialueilla. Suositukset ovat: 

  • systeeminen työote tulee linjata hyvinvointialuetason strategiaan  
  • systeeminen työote on liitettävä osaksi laadun hallintaa  
  • systeemiselle työotteelle on asetettava ohjausryhmä 
  • työotteen koordinoimiseen ja kouluttamiseen tarvitaan asiantuntijatyöpari  
  • systeemisten tiimien resurssit on turvattava 

 

Suosituksista on kirjoitettu artikkeli “Systeemisen toimintamallin tuen ja rakenteiden tarpeet hyvinvointialueella” osana THL:n julkaisua “Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla” (2022).

 

Niina Kalela  

Systeemisen työotteen suunnittelija / TOP-hanke

niina.kalela@vasso.fi

Marika Ahonen 

Systeeminen työote / TOP-hanke

marika.ahonen@varha.fi

 

Lue aiheesta lisää: 

Yliruka Laura, Eriksson Pia, Jokinen Liisa, Pasanen Kaisa 2022. Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 52/2022. 252 sivua. Helsinki 2022. 

THL Systeeminen toimintamalli 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

 

Lue lisää TOP-hankkeen kehittämistyöstä:

Päihdepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen TOP-hankkeessa
Lapsille palvelut merkitsevät ihmisiä – jokainen vaihdos syö luottamusta järjestelmään
Sijoitettujen lasten terveystarkastuksia kehittämässä
Mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun yhdyspinnan kehittäminen TOP-hankkeessa
Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke Innokylässä

logo

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E 4.krs, 20100 Turku
puh. 050 559 0700
etunimi.sukunimi [at] vasso.fi
www.vasso.fi
Y-tunnus: 1796674-1

VASSON UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat sähköpostiisi kuukausittaisen tietopaketin Varsinais-Suomen sosiaalihuollon tärkeimmistä keskusteluaiheista, tapahtumista ja uutisista.

Vieritä ylös